حسام سعیدی

مدیر پروژه

تحصیل کرده از دانشکده هنر و معماری ایتالیا

شروع به فعالیت از سال 1387

مدیر پروژه شرکت ساختمانی فرهوش