شهریار صمدیان

مهندس سازه

فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس عمران

مدیریت متره و برآورد پروژه های ساختمانی