نیلوفر حسینیان

مهندس شهرسازی

فارغ التحصیل از دانشکده هنر و معماری ایتالیا

مهندس شهرسازی

طراح فضای سبز شهری و بام سبز